Tag Archives: Epictetus

The Quotable Greek: If You Wish to Be a Writer

8 Apr

“If you wish to be a writer, write.”

~ Epictetus